The Lady Is the Boss

The Lady Is the Boss

Available on iTunes
A martial-arts master (Chia-Liang Liu) and the leader (Kara Hui) of his school battle gangsters.
Starring Chia-Liang Liu, Kara Wai, Hou Hsiao
Director Chia-Liang Liu