Episode 6

Episode 6

Disponível no app Viki
T1 E6: Tian Jing Zhi and Xue Ling Qiao's shared heartbeat is complicating things for the duo; Xue Ling Qiao is typecast for a big role in Tian Jing Zhi's drama.