Ji Cun Xi's Trap of Gentleness

T1, E6: Ji Cun Xi's Trap of Gentleness

Disponível no app Viki
T1 E6: Xin Yi overhears a conversation between Ji Cun Xi's older brother and another man about Jiang Mu Island. Xin Yi dreams that Ji Cun Xi is kissing her.