In Love by His Own Will

In Love by His Own Will

Available on iTunes
A washed-up former athlete (Oleg Yankovsky) and a plain librarian (Evgeniya Glushenko) make a pact.
Starring Oleg Jankovski, Evgeniya Glushenko, Vsevolod Shilovsky
Director Sergey Mikaelyan