Praya Bandaga

Praya Bandaga

Available on Prime Video
Praya Bandaga is a 2008 Indian Kannada film, directed by Nagaraj and produced by Nagaraj. The film stars B Parthasarathi, Girish Hulivana, Nethra, Mandya Sathya, Vimalashree, K Shivanna, Shobha Shivalingaiah, Jagadish and Anusha in lead roles.