Strangers
Two strangers' worlds collide after a Beijing traffic accident results in the husband of Yu Miao shooting and killing the girlfriend of young, penniless Xu Tian.
Starring Ju-Gang Bai, Yiming Lian, Rayza
Director Bing Xu