Brazilian Jiu Jitsu: Blue Belt Exams

Brazilian Jiu Jitsu: Blue Belt Exams

Available on Prime Video
Demonstrations for the rank of Blue Belt in Brazilian Jiu Jitsu at Roy Dean Academy.