Shi Cha Hai

Shi Cha Hai

Available on Prime Video
Following a Chinese modern family living in Beijing.
Starring Cuifen Cao, Guan Xiaotong, Yiming Lian