Tschaikowsky - Der Nussknacker

Tschaikowsky - Der Nussknacker

可收看頻道: iTunes
Tschaikowsky - Der Nussknacker. Valery Gergiev, Ballet of the Mariinsky Theatre, Orchestra of the Mariinsky Theatre, Pyotr Ilyich Tchaikovsky, 2012, Stingray Classica Ballett.
主演 Pyotr Ilyich Tchaikovsky、 Liudmila Konovalova、 Vladimir Shishov