Episode 4

Episode 4

Disponible en Viki
T1 E4: Shocked from hearing the conversation between Seung Ji and his friends, Da Yang refuses to meet Seung Ji.