Hapless Thief
Two dumb criminals try to kidnap a woman.
Starring Peilu Wang, Shuangbao Wang, Chulun Zhao
Director Yuan Ma