Ajab Singh Ki Gazab Kahani

Ajab Singh Ki Gazab Kahani

Available on Eros Now, Eros Now Select, Prime Video, Tubi TV
Ajab Singh ki Gazab Kahani is an Hindi movie, starring Ajay K. Singh and Yashpal Sharma in prominent roles. The movie also stars Govind Namdev, Manoj Mishra and Rajesh Jais. The biopic is directed by Rishi Prakash Mishra.
Starring Yashpal Sharma, Ajay Kumar Singh, Vikas Giri
Director Rishi Prakash Mishra