Hu-Du-Men

Hu-Du-Men

Available on iTunes
As Hong Kong readies to become part of China, a woman's (Josephine Siao) life goes through many changes.
Starring Josephine Siao, Anita Yuen, Daniel Chan
Director Shu Kei