The Fate of Lee Khan
Women (Li Hua Li, Helen Ma, Mao Ying) fight Mongols in 13th-century China.
Starring Roy Chiao, Angela Mao, Feng Hsu
Director King Hu