Karthavyam
Karthavyam
Available on Eros Now Select
A 1991 action-drama featuring Vijayshanti and Vinod Kumar.
Starring Vijayshanti, Vinod Mehra, Atluri Pundarikakshaiah
Director Mohan Gandhi