SDU: Sex Duties Unit
The Special Duties Unit in Hong Kong takes a trip to Macau for a fun weekend.
Starring Chapman To, Shawn Yue, Singh Hartihan Bitto
Director Gary Wing-Lun Mak