SM
Shinnosuke Mitsushima

Shinnosuke Mitsushima

Shinnosuke Mitsushima is a Japanese actor. He graduated from Okinawa Prefecture Koza High School. He is represented with Humanitè.
WIKIPEDIA

Movies