YN
Yu Nan

Yu Nan

Yu Nan is a Chinese actress. Born in Dalian, Yu Nan studied at the Beijing Film Academy, where she graduated in 1999.
WIKIPEDIA